Realizácia elektrickej prípojky krok za krokom

1. Vyklikanie online žiadosti na stránke distribučnej spoločnosti. Treba si otvoriť stránku distribučnej spoločnosti pre oblasť, pod ktorú spadáte (západoslovenská, stredoslovenská, východoslovenská distribučná), tam bude potrebné vypísať adresu budúceho odberného miesta (väčšinou sa používa číslo parcely, ak to ešte nemá adresu) a štandardné údaje ako meno, priezvisko, adresa, kontakt a pod. Potom nasleduje výber, či sa bude jednať o jednofázovú alebo trojfázovú prípojku (klasika je trojfázová),  amperáž hlavného ističa (štandardne sa používa trojfázový 25A), meranie (jedno/dvojtarifné, dvojtarifné = meranie aj nočného prúdu). Po odoslaní žiadosti nasleduje druhý krok.

západoslovenská distribučná:

👉 https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Postup-ako-sa-pripojit

stredoslovenská distribučná:

👉 https://www.ssd.sk/domacnosti/nove-pripojenie/pripojenie-noveho-odberneho-miesta?page_id=6478

východoslovenská distribučná:

👉 https://www.vsds.sk/edso/domov/domacnosti/procesy/novy-odber

2. Počkať na Návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Do 30 dní od doručenia žiadosti Vám pošle distribučná spoločnosť návrh zmluvy. Súčasťou návrhu bude aj vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia, ktoré bude obsahovať nasledovné technické podmienky pripojenia:

  • bod pripojenia do distribučnej sústavy
  • odsúhlasená veľkosť hlavného ističa, alebo maximálnej rezervovanej kapacity pre Vaše budúce odberné miesto
  • vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení
  • pravidlá pre umiestnenie elektromerového rozvádzača
  • technické podmienky pre elektrický prívod a elektromerový rozvádzač
  • vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia

3. Bude potrebné si dať vypracovať projektovú dokumentáciu k elektrickej prípojke. Väčšinou sa to rieši cez elektrikára, ktorého si treba zavolať na obhliadku miesta budúcej elektrickej prípojky a on Vás už nasmeruje ako ďalej, alebo cez projektantskú spoločnosť, ktorá Vám vypracovala projekt k rodinnému domu, alebo inej stavbe. Túto projektovú dokumentáciu budú od Vás vyžadovať v distribučnej spoločnosti, ktorú im budete vedieť poslať aj online cez ich distribučný portál (odporúčame sa na ich distribučnom portáli registrovať pre jednoduchšiu a rýchlejšiu komunikáciu).

4. Ak nebudú mať k projektovej dokumentácii žiadne námietky, pristúpite k podpisu zmluvy o pripojení. Podpis zmluvy o pripojení sa taktiež dá realizovať elektronicky cez distribučný portál danej distribučnej spoločnosti. Zmluvu treba podpísať najneskôr do 75 kalendárnych dní od podania žiadosti.

5. Úhrada poplatku za pripojenie. V zmluve o pripojení budete mať vyčíslený aj poplatok za pripojenie, spolu s číslom bankového účtu a variabilným symbolom a dátumom splatnosti. Po uhradení poplatku za pripojenie môžete považovať zmluvu za uzatvorenú.

6. Príprava odberného miesta. V tomto bode bude viacero krokov.

V prvom rade je potrebné ohlásenie drobnej stavby na príslušnom úrade (v obci je to obecný úrad). Ak cez Vaše budúce odberné miesto idú nejaké iné káble distribučnej spoločnosti, je potrebné si dať vytýčiť trasu daných káblov. Žiadosť o vytýčenie existujúceho NN vedenia je možné podať takisto online cez distribučný portál distribučnej spoločnosti. Prikladáme nejaké foto pre lepšiu predstavu z vytyčovania trasy nízkeho napätia západoslovenskej distribučnej. Neónovým sprejom Vám distibučná spoločnosť vytýči, kadiaľ idú ich káble a v tom úseku je potrebné robiť výkopové práce s maximálnou opatrnosťou, aby sa nepoškodilo ich jestvujúce vedenie. Takisto je treba požiadať o vytýčenie trás všetkých spoločností, ktorých vedenia idú cez Vaše budúce odberné miesto (napríklad plynárne, ak tadiaľ ide plyn, poskytovaľ internetu, ak tam náhodou má optické internetové káble a pod.). Ak cez Vaše budúce odberné miesto nejdú žiadne vedenia, nieje potrebné dávať vytyčovať nič.

IMG_1876

Ak už budete mať jestvujúce trasy vytýčené (zvyčajne to je 7-10 kalendárnych dní od podania žiadosti), môžete pristúpiť k výkopovým prácam. Jama (kanál) na uloženie prípojkového kábla sa kope zvyčajne do hĺbky 80cm a šírka býva zvyčajne 20 - 30 cm. Ak budete mať jamu (kanál) vykopaný, môžete pristúpiť k ukladaniu kábla. Kábel odporúčame dať do chráničky, ktorá chráni kábel pred mechanickým poškodením (pred prípadným preseknutím kábla pri zásype a pod.). Ako prívodný kábel ku elektromerovému rozvádzaču sa v drvivej väčšine používa hliníkový kábel s označením AYKY. Ak budete mať jednotarifné meranie, ukladáte iba hlavný prívodný kábel. Ak budete mať dvojtarifné meranie (meranie aj nočného prúdu), ku hlavnému prívodnému káblu ukladáte ešte aj druhý kábel (väčšinou CYKY-J3x1,5). Veľkosť chráničky si treba zvoliť v závislosti od toho, aký prívodný kábel budete ukladať a či budete mať jedno alebo dvojtarifné meranie. V našej ponuke nájdete chráničky na prívodné káble pod označením KOPOFLEX. Keď budete mať kábel v chráničke uložený v jame, treba uzemniť elektromerový rozvádzač pásovinou. Pásovina sa taktiež ukladá do jamy pri elektrický kábel a tesne (cca 30-40cm) pri elektromerovom rozvádzači na ňu treba napojiť gulatinu a nechať ju trčať pri mieste, kde bude elektromerový rozvádzač osadený. Ak uzemnenie na elektromerový rozvádzač máte pripravené taktiež, treba výkop zasypať asi cca 20 cm vrstvou hliny. Po tejto  vrstve sa ukladá výstražná fólia, ktorá signalizuje, že pod ňou je uložený elektrický kábel. Po uložení výstražnej fólie môžete celú jamu kompletne zasypať. Na oboch stranách výkopu je potrebné nechať kábel trčať pre pripojenie na stĺp, alebo pripájacej skrine vedľa stĺpu (tu ešte budete potrebovať kovovú 3m dlhú rúrku ako ochranu kábla pri stĺpe spolu s kovovými páskami na prichytenie, ak Vás budú pripájať hore na stĺp) a do elektromerového rozvádzača v potrebnej dĺžke. Prikladáme pár foto z výkopových prác a ukladania kábla pre lepšiu predstavu.

IMG_1930

 

IMG_1935

Ak máte kábel v zemi uložený, môžete pristúpiť k osadeniu elektromerového rozvádzača podľa pokynov, ktoré budete mať v návrhu zmluvy. Keď elektromerový rozvádzač osadíte, je doňho potrebné pripojiť kábel (káble ak sa jedná o dvojtarif) a uzemnenie. Tieto všetky úkony odporúčame zveriť do rúk elektrikárovi, ktorý Vám bude elektrickú prípojku realizovať/zapájať, dávať k nej revíziu, ktorú budete musieť doložiť elektrárňam. Ak máte aj osadený a zapojený elektromerový rozvádzač elektrikárom a uložený a zasypaný kábel v zemi, pristupujete k ďalšiemu kroku. Ďalším krokom bude revízia elektrickej prípojky od elektrikára. Po dodaní revízie elektrikárom pristupujete k predposlednému bodu číslo 7. realizácie elektrickej prípojky.  Fotka, ako má vyzerať osadený rozvádzač, pre lepšiu predstavu (kábel vedľa je predpríprava na osadenie ďalšieho elektromerového rozvádzača k ďalšej parcele. Môžete tam vidieť trčať aj guľatinu pripravenú na uzemnenie elektromerového rozvádzača). Realizácia tejto prípojky bola na južnom Slovensku (ZSD - západoslovenská distribučná).

IMG_1966_1

7. Kontrola splnenia technických podmienok. Distribučná spoločnosť na základe informácie od Vás o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len prípojka) - najčastejšie je to poistková skrinka na stĺpe pri vzdušnom vedení, rozpojovacia istiaca skriňa pri zemnom káblovom vedení a pod., najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení. Po lopate povedané, prídu Vás pripojiť do sústavy a namontujú Vám elektromer. Teraz Vám už zostáva iba posledný krok a to výber dodávateľa elektrickej energie.

Gratulujeme, elektrickú prípojku ste úspešne zvládli :-)

 

.

 

 

 

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.