Elektrická prípojka – ako na to

Každá novostavba ako aj väčšia rekonštrukcia potrebuje riešiť otázku zhotovenia elektrickej prípojky. Elektrická prípojka podľa nových noriem (STN 33 3320:2002 ) musí byť verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak, aby pracovníci Energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera. Elektrickú prípojku zriaďujú na svoje náklady rozvodné závody. Elektrický prívod od istiacej prípojkovej skrine na podpernom bode (na stĺpe) po pripojenie do budovy si musí odberateľ zhotoviť na svoje náklady. Už v priebehu predprojektovej prípravy je nutné prejednať pripojovacie podmienky pre silové zariadenia s dodávateľom elektrickej energie. Pripojovacie podmienky sa musia zohľadniť pri vypracovaní projektovej dokumentácie.

POSTUP A REALIZÁCIA ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY

Najlepšie je ak si najprv vybavíte žiadosť o pripojenie. K tej budete potrebovať: príslušné tlačivo, ktoré môžete nájsť na stránkach lokálnej distribúcie, katastrálnu mapu a mapu širších vzťahov. Mal by v nej byť zakreslený náčrt, na ktorom mieste chcete viesť elektrickú prípojku. Týmto krokom si viete ušetriť čas a nepríjemné komplikácie.

Na elektrickú prípojku potrebujeme projekt. Ten môže vytvoriť buď projektant, revízny technik alebo inak odborne spôsobilá osoba. Projektová dokumentácia obsahuje: Technickú správu, Výkresovú časť a Protokol o určení vonkajších vplyvov. Podľa tejto projektovej dokumentácie sa vyhotoví elektrická prípojka. Elektrická prípojka do 1 kV sa končí prípojkovou skriňou.


Prípojkové skrine

Hlavná domová poistková skrinka - ak je prípojka zhotovená vzdušným vedením (holými vodičmi, izolovanými vodičmi alebo závesným káblom zo stĺp). Musí byť plombovateľná a označená značkou podľa STN IEC 60417 č. 5036 (výstražná značka: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom),

Hlavná domová káblová skriňa - ak je prípojka zhotovená podzemným káblovým vedením. Musí byť plombovateľná a označená značkou (výstražná značka: nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom).

Vonkajšie rozvodné skrine (elektrický rozvádzač) máme v našej ponuke na požiadanie.

elektricka pripojka obr1

  1. elektromerový rozvádzač
  2. hlavný uzáver plynu v skrinke plynomera
  3. káblové vedenie od verejného rozvodu do prípojkovej skrinky
  4. prípojková skrinka
  5. ochranná rúrka káblového vedenia smerujúceho do elektromerového rozvádzača (musí byť do výšky min. 250 cm)

 

Pre každý objekt sa má zriadiť len jedna elektrická prípojka. Ak je zhotovených viacero prípojok pre jeden objekt, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v každej prípojkovej skrini a dokumentácii elektrického zariadenia.

Prípojkové istiace skrine sa prednostne zhotovujú na podpernom bode alebo na hranici pozemku, výnimočne na objekte v blízkosti hlavného vchodu na verejne prístupnom mieste.
V prípojkovej skrini musí byť istenie minimálne o jeden stupeň vyššie, ako je istenie pred elektromerom. Istenie v prípojkovej skrini je buď závitovými alebo nožovými poistkami.

Prierezy vodičov prípojkových vedení – minimálne prierezy:
- AYKY 4x16 mm2 pri odbočení zo samostatného istiaceho prvku v rozpojovacej skrini,
- AYKY 4x25 mm2 pri odbočení T spojkou.

Pri použití kábla s medenými vodičmi (CYKY), minimálny prierez je o stupeň nižší čiže CYKY 4x10 mm2 a CYKY 4x16 mm2.


Technickú časť zhotovenia elektrickej prípojky odporúčame nechať na odborníkov (elektrikárov), ktorý už presne vedia ako na to. Po zhotovení technickej časti je potrebné vykonať Odbornú Prehliadku a Odbornú Skúšku (revíziu). Tú vyhotoví Elektrotechnik Špecialista (revízny technik), ktorý po obhliadke a meraní všetkých potrebných veličín spíše správu. Následne s celou projektovou dokumentáciou a revíznou správou požiadate miestnu Energetickú distribúciu o pripojenie do siete.

 

Tím Elektro-Siete

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.